جوجیتسو

مسابقات قهرمانی جوجیتو استان کرمان بهمن ۱۳۹۳

جوجیتسو

آزمون دان و داوری سال ۱۳۹۲